Blog

טיפול במכורים להימורים בקהילה הטיפולית 

מהמרים הדרך –

בשנים האחרונות טופלו בקהילה הטיפולית הדרך עשרות מכורים להימורים ומספר המהמרים הפונים לטיפול הולך ועולה. חלקם מכורים גם לסמים ואו לאלכוהול וחלקם להימורים בלבד. המטופלים הנם גברים, צעירים לרוב, המחזיקים בתפקוד תקין בכל תחומי חייהם. מרביתם ניסו להתמודד עם ההתמכרות באופן עצמאי ובעזרת טיפול אמבולטורי, ללא הצלחה. הם מגיעים לטיפול לאחר משבר משמעותי ואקוטי מול בני המשפחה, מקום העבודה והנושים הרבים.

הטיפול בקהילה הטיפולית מאפשר למכורים להימורים הינזרות של מספר חודשים והפסקה מההתמודדות הקונקרטית עם פעולת ההימור ועם העיסוק בחובות הכספיים. בחודשים אלה מתאפשר מרחב להתבוננות ולעבודה נפשית, מרחב שעצם חסרונו היווה חלק משמעותי מההתמכרות.

הקהילה הטיפולית בגישתה מטפלת באדם כמכלול באמצעות השימוש בקבוצת השווים. לפיכך הטיפול מכיל רכיבים רגשיים, קוגניטיביים, התנהגותיים, רוחניים, חברתיים, פסיכו – חינוכיים, רפואיים, תעסוקתיים, תפקודיים ומשפחתיים, הניתנים במסגרת קבוצתית, פרטנית ומשפחתית. המסגרת הפנימייתית של הקהילה מאפשרת עיסוק ברכיבים אלה בתוך סביבה זמינה ומזמינה מקבלת, מטפחת, מעצימה ומכילה.

התמכרויות לחומרים והתמכרות להימורים חולקות מאפיינים פיסיולוגים ופסיכולוגים רבים ורב המשותף ביניהם על השונה. לפיכך, המכורים להימורים משולבים בכל המערך הטיפולי שמציעה הקהילה הטיפולית. עם זאת, ההתמכרות להימורים מתייחדת במספר תחומים כגון מידת מעורבותה של המשפחה בהתמכרות, דפוסי חשיבה הקשורים בהימורים, ומצבי סיכון ייחודיים. פתרון ההינזרות המאפיין את הקהילה הטיפולית בעיסוק בהתמכרויות לחומרים מקבל צורה ייחודית בטיפול בהתמכרות התנהגותית. המכורים להימורים לא יימנעו בחייהם מהשימוש בכסף והם זקוקים להכוונה לגבי שימוש מיטיב בו.

לפיכך פותחו בתוך הקהילה הטיפולית מענים ייחודיים למכורים להימורים והם משתתפים בנוסף גם בטיפול קבוצתי העוסק בהיבטים קוגניטיביים וכלכליים. בנוסף, המטופל ומשפחתו מוזמנים להשתתף בטיפול משפחתי  אצל מטפלים יעודיים לאורך כל הטיפול ואף לאחריו.

המכורים להימורים נהנים אם כך, מהיתרונות של קבוצה הטרוגנית המהווה ייצוג של החיים החברתיים של הפרט ומספקת הזדמנות ליצירת קונפליקטים ופתרונם, ומהיתרונות של קבוצה הומוגנית. קבוצה כזו מתגבשת במהירות רבה יותר, מקלה על מתח נפשי הכרוך בבושה ואשמה, ומהווה מקור תמיכה, שייכות, שיתוף בפתרונות והתמודדות משותפת עם קונפליקטים.

בסיום הטיפול המטופל יוצא כשהוא מצויד בתכנית להמשך ההחלמה.  תכנית זו כוללת גם הפנייה להמשך טיפול אמבולטורי במסגרת עמותת אפש”ר וביחידות לטיפול בהתמכרויות על מנת לאפשר את שימור ההישגים במעבר בין הטיפול הפנימייתי, להחלמה הלכה למעשה בחיים עצמם תוך ליווי, תמיכה, והרחבה של ההישגים. בנוסף, המטופלים מוכוונים להצטרף לקבוצות של מכורים אנונימיים, במידת האפשר של מהמרים אנונימיים, ולהמשיך בדרך “12 הצעדים” שהחלו בקהילה.

אנשים המכורים להימורים מאופיינים בחשיבה לא רציונלית בכל  הנוגע להתמכרותם, במנגנון הגנה נוקשה של הכחשה ובמידה רבה של אימפולסיביות.  פעמים רבות הם פונים לפתרונות קיצוניים והרי סכנה לבעיותיהם. הקהילה הטיפולית מהווה עבורם מסגרת מחזיקה המעודדת שינוי פנימי אשר יחד עם החיבור למסגרת טיפול המשכית מעוררות תקווה. תחושת התקווה המגובה בפתרונות ממשיים לבעייתם של המכורים להימורים מונעת פעמים רבות את הסלמתה של ההתמכרות ולעתים אף מצילה חיים.

אנחנו מעודדים את המהמרים שהימרו על כל הונם ורכושם בעבר ובעתיד, על הונם של בני המשפחה ושל ילדיהם שלהם, לקחת הפעם הימור בטוח יותר – הטיפול.

כתבה: עו”ס אילת חימוביץ’

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן