Blog

הימורים ואלימות

הימורים ואלימות – מתוך מסמך שהוגש לועדת הכלכלה של הכנסת שנכתב על ידי תומר דרור.

הקשר האפשרי שבין אלימות והימורים נדון ברובו במחקרים אשר בדקו את ההשלכות החברתיות והכלכליות הרחבות של בתי הימורים על סביבתם הקרובה. ההתייחסות לאלימות היא במובנה הרחב וכוללת גם את נושא הפשיעה הקשורה להימורים. מרביתם המוחלט של המחקרים מראים קשר ברור בין הימורים לאלימות.

במחקר שנערך בארה”ב נמצא כי ישנו קשר בין הימורים לאלימות: בעוד שכ – %25 מכלל הסטודנטים שאינם מהמרים דיווחו על מעורבות באלימות כלשהיא ב – 30 הימים האחרונים, %45 שכן מהמרים דיווחו על מעורבות באלימות כלשהיא ב – 30 הימים האחרונים, ו %62 הקשורים בצורה כל שהיא להימורים דיווחו על מעורבות באלימות 1 כלשהיא ב 30 הימים האחרונים.

פשיעה לשם השגת כסף: מהמרים כפייתיים יפנו לעיתים לפשיעה כאפיק להשגת כסף עם זאת יש לציין שלא כל פעילות עבריינית היא גם בהכרח אלימה.

מהמרים כפייתיים עלולים להפעיל אלימות במשפחה: יועץ לאלימות במשפחה העיד בפני ועדה אמריקאית שעסקה בנושא ההימורים כי חלה עליה של %300 בבקשות נשים רבות להתערבות במקרים של אלימות במשפחה בעקבות הגעת קזינו לאזור. נשים רבות שביקשו מחסה דיווחו כי ההימורים של בן הזוג תרמו לעליה בהתעללות בהן.  מתוך 10 קהילות שנבדקו בסקר שערכה ועדה אמריקאית שעסקה בנושא ההימורים5  דיווחו על עליה באלימות במשפחה הקשורה להופעת קזינו בקהילה.

תגובות רגשיות קיצוניות: מהמר כפייתי לעיתים עלול להיגרר לתגובות רגשיות קיצוניות עקב מצוקה כלכלית או רגשית הנגרמת מההימורים הכפייתיים. אלה באים  לידי ביטוי לעיתים בצורה של אלימות במשפחה, גניבת רכוש, שימוש בסמים וכדומה.

יצירת מעגלים חברתיים שליליים של פשיעה, זנות וסמים: במקרים מסוימים הקמתם של מרכזי הימורים מייצרת ומושכת תופעות חברתיות נלוות ושליליות דוגמת שוק הלוואות אפור, זנות ובהתאם גם סמים. כל אלה הם יוצרים סביבה שמעודדת ומייצרת אלימות.

פשיעה הקשורה בהימורים נהפכת לאלימה יותר:  מחקר ניו זילנדי משנת 2004 מצא  כי הימורים היו הגורם הראשון בחשיבותו בכל הקשור לעברות מרמה, ושני בכל הקשור לפשיעת רכוש. כמו כן, התמכרות המהמר פוגעת במעגל רחב. על כל יחיד הסובל מבעיית הימורים ישנם 7 אחרים המושפעים מכך. (חברים, בני זוג , ילדים, עבודה וכדומה.

אלימות ונשיאת נשק בקרב בני נוער: בסקר שנערך בקרב 21 אלף תלמידי ח’ עד י”ב בוורמונט עולה כי ל %7 מהם סבלו מבעיית הימורים. מקרים של מעורבות באלימות ונשיאת נשק היו נפוצים יותר בקרב אלה שהימרו.

תוקפנות: מחקר אוסטרלי מציין כי %10 מאנשים הסובלים מבעיות הימורים מדווחים על אלימות מצדם הקשורה ישירות להימורים.

עלייה כללית ברמת הפשיעה האזורית. מחקרים שנערכו באטלנטיק סיטי הראו כי טווח ההשפעה השלילית על עקומת הפשיעה היה כ 35 ק”מ ממרכזי ההימורים בעיר. המחקר מצא עלייה של %78 במקרים של אלימות במשפחה, עלייה של %41 בגניבות  מבתים ועלייה של %30 במקרים של גניבת רכב.

דילוג לתוכן